موسسه هنر و ادبیات هلال

گلویش بوسید

اصغر که نسیم عشق مویش بوسید
خــورشید ولایت سـر و رویش بوسید
می خواست حسین تا ببوسد لب او
تیـــر آمـــد و زودتــــر گلــویش بوسید

 

تاریخ ارسال : یکشنبه 6 بهمن 1387
آخرین بازدید : جمعه 30 شهریور 1397
تعداد بازدید کننده : 1217
دفعات مشاهده : 1238